Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Uw privacy wordt gewaarborgd. Dit betekent onder meer:

 • zorgvuldigheid in het omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Vergoed door zorgverzekeraars

Door mijn registraties bij mijn beroepsvereniging NBVH en overkoepelende organisatie RBCZ (zoeken op woonplaats Apeldoorn en te vinden in de lijst van therapeuten onder A. Mennega) worden mijn sessies door zorgverzekeraars (deels) vergoed.

Via deze link van zorgwijzer kun je een actueel overzicht van zorgverzekeraars die vergoeden bekijken. Niettemin adviseer ik mensen altijd contact op te nemen met de eigen zorgverzekeraar voor de juiste en meest actuele informatie.

Praktijk Tranceforma: tarieven

Gratis kennismakingsgesprek

Ik vind het belangrijk dat er eerst vrijblijvend en kosteloos kennis gemaakt kan worden. In dit gesprek geef ik de cliënt informatie over wie ik ben, hoe ik werk en wat ik voor hem/haar zou kunnen betekenen. Andersom krijg ik een eerste goede indruk waarvoor de cliënt bij mij komt en wat zijn/haar verwachtingen zijn.

Deze kennismaking duurt een ½ uur en is gratis.

Intakegesprek

Wanneer de cliënt besluit een behandeltraject in te willen gaan, volgt er een uitgebreider intakegesprek van 1 uur. In dit gesprek wordt er dieper op de hulpvraag ingegaan en besluit ik met een plan van aanpak. In het plan van aanpak geef ik aan hoeveel sessies er ongeveer nodig zullen zijn, wat we hierin gaan doen en wat het te verwachten resultaat zal zijn.

Ter voorbereiding op het gesprek vraag ik de cliënt(en) het intake formulier op deze pagina te downloaden en ingevuld mee te nemen naar de afspraak met mij. Het formulier mag ook van tevoren naar mij gemaild worden.

Het intakegesprek kan heel goed gecombineerd worden met het kennismakingsgesprek. Vaak is het ook de wens van de cliënt om dit te combineren. Ik stem dit tijdens het kennismakingsgesprek altijd in goed overleg af.

Het intakegesprek duurt 1 uur en de kosten bedragen:

* individuele therapie € 99,50

* relatietherapie € 165

Voor bedrijven hanteer ik andere tarieven.

Sessies en evaluatiegesprek

Na de intake volgt het behandeltraject. Deze bestaat uit een aantal sessies en een afsluitend evaluatiegesprek. Bij langere trajecten zal er ook tussendoor een evaluatiemoment zijn.

De sessies en evaluatiegesprek duren 1 uur en de kosten hiervoor bedragen € 99,50 (individuele therapie) dan wel € 165 (relatietherapie). 

Voor bedrijven lever ik maatwerk en hanteer ik een "pakketprijs"

Praktijk Tranceforma: betaling per PIN na afloop

Direct na de intake of de sessie wordt er per PIN afgerekend. Dezelfde dag ontvangt de cliënt de factuur per mail.

Wanneer er sprake is van een aanvullende verzekering kan deze, door de cliënt, ingediend worden bij de zorgverzekeraar voor een tegemoetkoming in de kosten.

Bij vragen over wel/niet vergoeding en de hoogte hiervan, adviseer ik contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

Praktijk Tranceforma: formulieren

Op deze pagina zijn ook het intake formulier, de behandelingsovereenkomst en de betalingsvoorwaarden van Praktijk Tranceforma te downloaden.